REGULAMIN FIRMY MYSPORTPLUS ADAM SIKORSKI

 

 1. Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych, gdzie jedna jednostka trwa 30 min(aqua baby), 40 min.(nauka pływania i aquaaerobic). Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wykupienie karnetu wg obowiązującego cennika firmy MySportPlus Adam Sikorski.
 2. Organizator oświadcza, iż posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia oraz umiejętności, w tym doświadczenie zawodowe gwarantujące należyty sposób wykonania niniejszej umowy.
 3.  Zamawiający oświadcza, iż jest rodzicem/opiekunem prawnym* Uczestnika i nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody prawne lub faktyczne w zawarciu niniejszej umowy.
 4. ZASADY UCZESTNICTWA KURSIE NAUKI PŁYWANIA/AQUABABY/AQUAEROBIC ZWANY DALEJ KURSEM] : W trakcie trwania Kursu, Zamawiający i Uczestnik zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach, na których organizowany jest Kurs oraz przestrzegać wewnętrznego regulaminu firmy MySportPlus Adam Sikorski, oraz oświadczają, że zapoznali się z ich postanowieniami, potwierdzeniem przez Zamawiającego jest dokonanie płatności za usługę.
 5. Uczestnik przed zajęciami nie może bez zezwolenia i wiedzy Organizatora lub Instruktora prowadzącego Kurs wejść do niecki basenowej.
 6. Organizator lub Instruktor prowadzący Kurs dostępny będzie pod nr 792 246 060 lub 502 670 059.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zamawiających i Uczestników pozostawione na terenie obiektów  wskazanych w pkt. 5 powyżej.
 8. Zamawiający zaświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.
 9. W przypadku chęci otrzymania faktury imiennej należy taki fakt zgłosić przed dokonaniem płatności.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy Kursu w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli Zamawiający zalega z płatnością ponad siedem dni względem wskazanych terminów w umowach i harmonogramach lub utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Zamawiający.
 11. Nieobecność na poszczególnych jednostkach Kursu oraz brak wykorzystania przez Zamawiającego lub Uczestnika jakichkolwiek świadczeń objętych Kursem  z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, nie może stanowić podstawy do obniżenia wysokości wynagrodzenia lub żądania zwrotu wynagrodzenia
  w części dotyczącej niewykorzystanej usługi. Obowiązek płatności wynagrodzenia wynika z samego faktu zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w Kursie.
 12. Zamawiający ma siedem dni na odstąpienie od wykupionej usługi. Rezygnację należy w takim przypadku przesłać na adres Organizatora: kontakt@mySportplus.pl.
 13. W przypadku niezrealizowania poszczególnych jednostek Kursu  przez firmę MySportPlus Adam Sikorski z powodu czynników nieleżących po stronie Organizatora  np. zawodów pływackich, awarii obiektu lub innych czynników zewnętrznych to Kurs podlega odrobieniu w ilości jednostek nieodbytych w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, tym samym termin Kursu może uleć przesunięciu.
 14. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno przebywać na terenie niecki pływalni).
 15. Wykupienie karnetu lub pojedynczego wejścia zwane dalej usługą oznacza akceptację regulaminu firmy MySportPlus Adam Sikorski i wiąże się z jego przestrzeganiem.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn od niego nie zależnych.
 17. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie kursu.
 18. Do zajęć mogą przystąpić wyłącznie osoby niewykazujące przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy aktywności fizycznej oraz nie będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 19. Za poniesione uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprzestrzegania przez Zamawiającego lub Uczestnika powyższego regulaminu oraz regulaminu  obiektu na którym prowadzony jest Kurs, Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
 20.  [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
  1. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, nr PESEL oraz adresu zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz oświadcza, że jest świadom swojego prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. Zamawiający udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie wyrażonych przez nich zgód na takie udostępnienie. Na Zamawiającym jako nowym administratorze danych, spoczywa obowiązek informacyjny. Zamawiający zobowiązuje się we własnym zakresie do udzielenia Organizatorowi stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 21. [ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU]

  1. Zamawiający wyraża zgodę w imieniu swoim oraz Uczestnika Kursu nauki pływania na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych firmy, w szczególności poprzez wykorzystanie w takich celach zdjęć oraz filmów, na których Uczestnik Kursu nauki pływania może być zarejestrowany.
  2. Zamawiający może odwołać niniejszą zgodę w każdym momencie.
 22. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. O ile nic innego nie wynika z niniejszej Umowy, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Umowy są i będą prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub części, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Wówczas Strony są zobowiązane do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy zgodnie z przepisami prawa, właściwością stosunku uregulowanego Umową, jej celem i zgodnym zamiarem Stron.

 

Wraz z zakupem karnetu  Zamawiający i Uczestnik akceptuje postanowienie powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w danym obiekcie a datą akceptacji regulaminu jest data wykonania płatności za usługę.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2018.

 

MySportPlus Adam Sikorski

Ul. Wielkopolska 26A/22  80-818 Gdańsk

NIP: 5832950855, tel. 792 246 060