REGULAMIN FIRMY MYSPORTPLUS ADAM SIKORSKI

 

 1. Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych, gdzie jedna jednostka trwa 30 min(aqua baby), 40 min.(nauka pływania i aquaaerobic). Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wykupienie karnetu wg obowiązującego cennika firmy MySportPlus Adam Sikorski.
 2. Organizator oświadcza, iż posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia oraz umiejętności, w tym doświadczenie zawodowe gwarantujące należyty sposób wykonania niniejszej umowy.
 3.  Zamawiający oświadcza, iż jest rodzicem/opiekunem prawnym* Uczestnika i nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody prawne lub faktyczne w zawarciu niniejszej umowy.
 4. ZASADY UCZESTNICTWA KURSIE NAUKI PŁYWANIA/AQUABABY/AQUAEROBIC ZWANY DALEJ KURSEM] :
  W trakcie trwania Kursu, Zamawiający i Uczestnik zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach, na których organizowany jest Kurs oraz przestrzegać wewnętrznego regulaminu firmy MySportPlus Adam Sikorski, oraz oświadczają, że zapoznali się z ich postanowieniami, potwierdzeniem przez Zamawiającego jest dokonanie płatności za usługę.
 5. Uczestnik przed zajęciami nie może bez zezwolenia i wiedzy Organizatora lub Instruktora prowadzącego Kurs wejść do niecki basenowej.
 6. Organizator lub Instruktor prowadzący Kurs dostępny będzie pod nr 792 246 060 lub 502 670 059.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zamawiających i Uczestników pozostawione na terenie obiektów  wskazanych w pkt. 5 powyżej.
 8. Zamawiający zaświadcza, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.
 9. W przypadku chęci otrzymania faktury imiennej należy taki fakt zgłosić przed dokonaniem płatności.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy Kursu w trybie natychmiastowym w trakcie trwania jej realizacji, jeżeli Zamawiający zalega z płatnością ponad siedem dni względem wskazanych terminów w umowach i harmonogramach lub utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Zamawiający.
 11. Nieobecność na poszczególnych jednostkach Kursu oraz brak wykorzystania przez Zamawiającego lub Uczestnika jakichkolwiek świadczeń objętych Kursem  z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, nie może stanowić podstawy do obniżenia wysokości wynagrodzenia lub żądania zwrotu wynagrodzenia
  w części dotyczącej niewykorzystanej usługi. Obowiązek płatności wynagrodzenia wynika z samego faktu zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w Kursie.
 12. W trakcie trwania jednego semestru kursu, Uczestnikowi przysługuje możliwość dwukrotnego odrobienia nieobecności w ciągu 30 dni od daty jej zgłoszenia w aplikacji ACTIVENOW. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności na 24h przed zajęciami, traci się możliwość odrobienia nieobecności.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny karnetu w przypadku zwiększonej ilości zajęć
  w semestrze danego kursu, gdzie cena jednostkowa za zajęcia nie ulegnie zmianie.
 14. Zamawiający ma siedem dni na odstąpienie od wykupionej usługi. Rezygnację należy w takim przypadku przesłać na adres Organizatora: kontakt@mySportplus.pl.
 15. W przypadku niezrealizowania poszczególnych jednostek Kursu  przez firmę MySportPlus Adam Sikorski z powodu czynników nieleżących po stronie Organizatora  np. zawodów pływackich, awarii obiektu lub innych czynników zewnętrznych to Kurs podlega odrobieniu w ilości jednostek nieodbytych w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, tym samym termin Kursu może ulec przesunięciu.
 16. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno przebywać na terenie niecki pływalni).
 17. Wykupienie karnetu lub pojedynczego wejścia zwane dalej usługą oznacza akceptację regulaminu firmy MySportPlus Adam Sikorski i wiąże się z jego przestrzeganiem.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn od niego nie zależnych.
 19. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie kursu.
 20. Do zajęć mogą przystąpić wyłącznie osoby niewykazujące przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy aktywności fizycznej oraz nie będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 21. Za poniesione uszczerbki na zdrowiu wynikające z nieprzestrzegania przez Zamawiającego lub Uczestnika powyższego regulaminu oraz regulaminu  obiektu na którym prowadzony jest Kurs, Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
 22.  [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
  1. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, nr PESEL oraz adresu zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz oświadcza, że jest świadom swojego prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. Zamawiający udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie wyrażonych przez nich zgód na takie udostępnienie. Na Zamawiającym jako nowym administratorze danych, spoczywa obowiązek informacyjny. Zamawiający zobowiązuje się we własnym zakresie do udzielenia Organizatorowi stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

21. [PŁATNOŚCI PAYU]-dotyczy płatności za obozy sportowe.

1. Realizacji usługi będzie realizowana zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie. Opłacenie usługi odbywa się w dwóch transzach. Zadatek płatny przy zapisach, pozostała kwota po otrzymaniu umowy. Płatność musi być w 100% uregulowana przed terminem usługi, wskazanym w ofercie.
2. Płatność zadatek odbywa się za pomocą dostawcy PayU.
3. Odstąpienie od umowy możliwe jest do 14 dni od daty zgłoszenia, poprzez zgłoszenie e-mailowe na adres obozy@mySportplus.pl.
4. Reklamacje zamawiający składa pisanie drogą e-mailową na adres obozy@mysportplus.pl. Firma ma 20 dni na odniesienie się do reklamacji.
5. Polityki ochrony danych osobowych zgodnie z punktem nr 20 regulaminu.

22. [PŁATNOŚCI TPAY]-dotyczy płatności za obozy sportowe.

1) Regulamin

2)Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1.   Grupy dobierane są na podstawie wieku oraz umiejętności, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom.
 2.  Organizatorzy kursu posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
 3. Liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie.
 4.  Ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana (szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin kursu, odwołania kursu w sytuacji przyczyn nie leżących po stronie organizatora o czym uczestnik zostanie poinformowany.
 5. Słuchacz może korzystać z kusru pod warunkiem przestrzegania jej regulaminu firmy oraz obiektów na których prowadzony jest kurs.
 6. Zajęcia dla niemowląt i dzieci do 4 roku życia odbywają się przy udziale jednego rodzica (opiekuna), który wraz
  z dzieckiem wchodzi do wody i aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 7. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: a) Zapisanie dziecka na zajęcia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora; b) Wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na wybrany kurs nauki pływania, zgodnie z cennikiem i harmonogramem zajęć na stronie internetowej Organizatora; c) Cena za zajęcia obejmuje 30 minut aqua baby i 40 min nauki pływania. Uczestnik zajęć może wejść do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i opuścić ją nie później niż 15 minut po zajęciach; d) Karnet przeznaczony jest dla jednego uczestnika.

3) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę̨ usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych.
 2. Posiadanie dostępu do sieci Internet:
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności;
  naruszających dobre imię osób trzecich;
  b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

4) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
 2. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nazwa firmy, nazwa właściciela, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi nie przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie wykorzystane. Obowiązek płatności wynika z faktu zapewnienia uczestnikowi możliwości udziału w kursie semestralnym– jeżeli rezygnacja nastąpi z przyczyn niezależnych od szkóły. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie dotyczy opłat ratalnych miesięcznych.
 5. Osoby rezygnujące z udziału w kursie otrzymują zwrot wpłaconych środków za niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie pierwszej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie drugiej lekcji, środki nie będą zwracane.

5) Tryb postępowania reklamacyjnego

Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać́ Szkole za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs.  Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: kontakt@mysportplus.pl), numer telefonu 792246060 (czynny w godz. 09:00–15:00, od poniedziałku do piątku). Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6) Polityka prywatności

Zamawiający: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko
i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od MySportplus Adam Sikorski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 26A/22, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wraz z zakupem karnetu  Zamawiający i Uczestnik akceptuje postanowienie powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w danym obiekcie a datą akceptacji regulaminu jest data wykonania płatności za usługę.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA o1.06.2023 r.

 

MySportPlus Adam Sikorski

Ul. Wielkopolska 26A/22  80-180 Gdańsk

NIP: 5832950855, tel. 792 246 060